Com a advocada i mediadora faig especial atenció en les relacions humanes, al tracte i a la resposta ràpida a problemes concrets i urgents amb realisme i escoltant les persones. Sóc especialista en custòdia compartida.

Núria Sabat

Núria Sabat

Advocada i Mediadora

Advocada i Mediadora

Sóc Núria Sabat i tinc obert el meu despatx d’advocat des de 1991 al centre de Tarragona.

Des de l’inici de la meva carrera professional d’advocada, el meu àmbit de treball es circumscriu al dret matrimonial i de família.

Des de l’any 2002 també incorporo la vessant de mediadora familiar, de la que sóc pionera a Tarragona.

Al servei de persones

Les meves premisses bàsiques de treball són les persones.

Sóc conscient de que tracto amb persones que passen uns moments difícils, el primer objectiu és intentar enfocar els conflictes des d’un punt de vista humà, i pensant sempre en els interessos de la part sovint més perjudicada: els menors, fruit d’una relació que s’acaba.

Dret matrimonial i de familia


Què és el dret matrimonial i dret de familia?

S’entén per dret de família el dret que regula les conseqüències jurídiques de la relacions de família, provinents del matrimoni i del parentiu. Inclou les accions jurídiques relatives a les separacions, les custòdies, els règims de visites i altres afer relacionats amb la branca familiar.

Les meves àrees d'actuació

Separacions i divorcis.
Guarda i custòdia.
Parelles de fet
Mesures provisionals prèvies o coetànies
Nul.litats matrimonials
Modificació de mesures
Execució de sentències per incompliment
Preparació de Capitulacions Matrimonials
Declaracions de paternitat, filiació i impugnació
Liquidació del règim econòmic matrimonial
 Incapacitacions
 Adopcions
 Tuteles

Separació i divorci

La separació, el divorci o la ruptura d’una relació de parella, suposa un procés difícil, i més si hi ha fills en comú, per la càrrega emocional d’aquest tipus de procediments. L’assessorament per part d’un advocat amb experiència en dret de Família i especialista en separacions i divorcis és clau.

La custodia compartida

La custòdia compartida és una fórmula d’exercir la custòdia legal dels fills menors d’edat o no-emancipats, en cas de separació o divorci de la mare i el pare, en la que legalment els dos tenen i comparteixen la custòdia. La característica principal és una planificació el més equitativa possible dels temps que els fills passen a càrrec de cada progenitor.

Mitjançant aquesta solució s’evita que els fills perdin el contacte amb un dels progenitors, i adquireixin el “sentiment de pèrdua”, tal i com passa amb la custòdia monoparental. Això és així perquè amb el sistema de la custòdia compartida es mantenen relacions periòdiques i freqüents amb el pare i la mare.

La mediació familiar


Què és la mediació familiar?

La Mediació Familiar en situacions de separacions i / o divorci, és un procés en el qual les parelles sol·liciten o accepten la intervenció d’una tercera persona, anomenada mediador o mediadora, amb la finalitat d’arribar a acords que els permetin reorganitzar la seva relació com a pares , de manera que la separació no sigui un obstacle que dificulti o impedeixi als fills i filles mantenir una relació oberta i equilibrada amb tots dos progenitors.

Quin és el paper del mediador

El mediador és un tercer imparcial, amb formació adequada (en dret, psicologia, treball social, etc) que ha de tractar el conflicte de manera objectiva, amb equitat, sense prendre partit per cap de les parts i sense imposar l’acord. Busca que el consens resultant sigui realista, durador i favorable a ambdues parts.

En quins casos es pot recórrer a la mediació

L’àmbit d’aplicació de la mediació familiar s’ha centrat en les separacions, tant matrimonials com d’unions estables, i en els divorcis. Però també és aplicable a altres situacions on la convivència estigui marcada pels problemes amb els fills petits i joves, entre germans o els derivats de l’atenció i la cura de les persones grans, les visites dels avis als néts i, fins i tot, les dificultats familiars originades pel repartiment d’herències.

Objectius de la mediacio familiar

1) Facilitar que s’estableixi una nova relació entre les parts.

2)Augmentar el respecte i la confiança entre les parts en disputa.

3) Corregir percepcions i informacions falses que es puguin tenir respecte a les divergències o entre les parts implicades en aquest.

4)Crear un marc que faciliti la comunicació entre les parts i la transformació del conflicte.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!